Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1006/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-10-24

Sygn. akt I C 1006/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Lidia Grzelak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. Ł.

przeciwko (...) spółka jawna w P.

o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji

I zwalnia od egzekucji ruchomości w postaci dwóch kanap koloru brązowego, stolika kawowego, stołu koloru brązowego rozkładanego, sześciu krzeseł, ekspresu do kawy K. (...), telewizora (...), dwóch szafek pod telewizor, telewizora H. (...) cali, szafki z półkami, urządzenia wielofunkcyjnego H. nr seryjny (...), biurka, kanapy narożnej, lodówki (...) dwudrzwiowej z podajnikiem na wodę zajętych w dniu 26 maja 2017 r. w sprawie Km 1248/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka;

II zasądza od powódki E. Ł. na rzecz pozwanego (...) spółka jawna w P. kwotę 1817,00 zł ( jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1006/17

UZASADNIENIE

Powódka E. Ł. wystąpiła w dniu 26 czerwca 2017 r. z pozwem przeciwko (...) spółka jawna w P., żądając zwolnienia od egzekucji następujących ruchomości: dwóch kanap, stolika kawowego, stołu oraz sześciu krzeseł, ekspresu do kawy marki K., telewizora (...), dwóch sztuk szafek pod telewizor, telewizora H. (...) cali, szafki, urządzenia wielofunkcyjnego H., biurka, kanapy narożnej i lodówki (...) zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka w sprawie Km 1248/17 w dniu 26 maja 2017 r. Powódka wskazała, że ruchomości zajęte przez Komornika stanowią jej własność. Wniosła ponadto o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 r. Sąd zawiesił postepowanie egzekucyjne w sprawie Km 1248/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka w części dotyczącej wskazanych powyżej ruchomości.

Pozwany (...) spółka jawna w P. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo. Wniósł ponadto o zasądzenie na podstawie art. 101 kpc od powódki E. Ł. na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak prowadzi w sprawie Km 1248/17 postępowanie egzekucyjne z wniosku (...) spółka jawna w P. przeciwko R. Ł. o świadczenie pieniężne na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego prawomocny nakaz zapłaty z dnia 10 stycznia 2016 r. wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy w sprawie V GNc 3626/16 ( bezsporne ).

W toku czynności egzekucyjnych w sprawie Km 1248/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak dokonał w dniu 26 maja 2017 r. zajęcia ruchomości w miejscu zamieszkania dłużnika R. Ł., w tym dwóch kanap, stolika kawowego, stołu oraz sześciu krzeseł, ekspresu do kawy marki K., telewizora (...), dwóch sztuk szafek pod telewizor, telewizora H. (...) cali, szafki, urządzenia wielofunkcyjnego H., biurka, kanapy narożnej i lodówki (...). E. Ł. była obecna przy zajęciu ruchomości w dniu 26 maja 2017 r. Wskazane ruchomości stanowią własność E. Ł. ( bezsporne ).

E. Ł. pozostaje w związku małżeńskim z R. Ł.. W dniu 30 października 2014 r. małżonkowie Ł. zawarli przed notariuszem R. N. umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej ( wypis aktu notarialnego rep. A nr (...) k. 5 ).

Przed wytoczeniem powództwa o zwolnienie zajętych ruchomości od egzekucji, E. Ł. nie wezwała wierzyciela (...) spółka jawna w P. do zwolnienia ich od egzekucji ( bezsporne ).

Po otrzymaniu odpisu pozwu pozwany (...) spółka jawna w P. złożył wniosek do Komornika Sądowego w sprawie Km 1248/17 o wyłączenie rzeczy od egzekucji ( bezsporne ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt sprawy Km 1248/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka, mając na uwadze, że okoliczności sprawy są bezsporne pomiędzy stronami.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 841 § 1 kpc, osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy niniejsze powództwo zostało złożone w terminie, przewidzianym dla tego typu roszczeń. Art. 841 § 3 kpc, stanowi bowiem, że powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może być wniesione w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Termin ten należy liczyć od dnia, gdy osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa, a jego cechą jest prekluzja, co oznacza, że po bezskutecznym upływie terminu roszczenie wygasa.

Niewątpliwie powódka E. Ł. o zajęciu ruchomości dowiedziała się w dniu 26 maja 2017 r., gdyż była obecna podczas czynności. Nie ujawniła wówczas, że zajęte w tym dniu wskazane w pozwie ruchomości, stanowią jej wyłączną własność. Nie została zatem pouczona przez komornika sądowego o prawie wytoczenia powództwa. Tym niemniej, z uwagi na nadanie pozwu w placówce operatora pocztowego w dniu 26 czerwca 2017 r. ( data stempla ), uznać należy, że termin do wytoczenia powództwa został przez nią zachowany.

Powódka E. Ł. – jak wynika z bezspornych ustaleń Sądu – jest właścicielem ruchomości w postaci dwóch kanap, stolika kawowego, stołu oraz sześciu krzeseł, ekspresu do kawy marki K., telewizora (...), dwóch sztuk szafek pod telewizor, telewizora H. (...) cali, szafki, urządzenia wielofunkcyjnego H., biurka, kanapy narożnej i lodówki (...), zajętych w dniu 26 maja 2017 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojczaka w toku czynności w sprawie Km 1248/17. Wskazane ruchomości stanowią jej majątek osobisty; okoliczność ta nie jest kwestionowana przez pozwanego (...) spółka jawna w P., który uznał powództwo.

W związku z powyższym Sąd zwolnił od egzekucji dwie kanapy, stolik kawowy, stół oraz sześć krzeseł, ekspres do kawy marki K., telewizor (...), dwie szafki pod telewizor, telewizor H. (...) cali, szafkę, urządzenie wielofunkcyjne H., biurko, kanapę narożną i lodówkę (...), zajęte w dniu 26 maja 2017 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojczaka w sprawie Km 1248/17.

Sąd w pkt III nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, mając na uwadze, że pozwany w odpowiedzi na pozew uznał powództwo, zaś – stosownie do art. 333 § 1 pkt 2 kpc – sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego.

Jednocześnie w pkt II wyroku Sąd zasądził od powódki E. Ł. na rzecz pozwanego (...) spółka jawna w P. kwotę 1817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Powódka określiła wartość przedmiotu sporu na kwotę 6300,00 zł. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego Sąd ustalił stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( § 2 pkt 4 ).

Orzekając w zakresie obciążenia powódki E. Ł. zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanego (...) spółka jawna w P., Sąd miał na uwadze, że zgodnie z art. 101 kpc, zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że przed wytoczeniem powództwa powódka E. Ł. nie wzywała pozwanego do zwolnienia zajętych ruchomości od egzekucji.

Art. 101 kpc statuuje zasadę zawinienia będącą wyjątkiem od reguły odpowiedzialności za wynik procesu ( art. 98 kpc ) i łączy jej realizację ze spełnieniem uprzednio i kumulatywnie przez stronę pozwaną wskazanych w omawianym przepisie obu przesłanek. W świetle doktryny i orzecznictwa pozwany nie daje powodu do wytoczenia powództwa, jeżeli jego stosunek wobec roszczenia powoda, oceniony zgodnie z doświadczeniem życiowym, usprawiedliwia wniosek, że powód uzyskałby zaspokojenie swojego roszczenia bez wytoczenia powództwa. Taka ocena sądu może być dokonana wyłącznie wtedy, gdy pozwany mógł określić swoją postawę w stosunku do zgłaszanego roszczenia. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił, że w sprawach o zwolnienie od egzekucji pozwany wierzyciel egzekwujący może żądać zwrotu kosztów procesu, jeżeli przed wniesieniem pozwu nie był przez powoda zawiadomiony w sposób dający mu możność sprawdzenia zasadności roszczenia powoda, a przy pierwszej czynności procesowej uznał żądanie pozwu ( orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1961 r. w sprawie IV CZ 23/61, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1961 r. w sprawie II CZ 11/61, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie I CZ 115/67 ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: