Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 243/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-08-22

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-08-22
Data orzeczenia:
22 sierpnia 2017
Data publikacji:
5 października 2017
Sygnatura:
I Ns 243/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
sądowy Anna Maria Butryn
Hasła tematyczne:
Własność
Podstawa prawna:
art. 211 kc
Teza:
I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość, położona w P. gmina G., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW … o wartości 313500,00 zł ( trzysta trzynaście tysięcy pięćset złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności wnioskodawczyni E.C. w 1/2 ( jednej drugiej ) części, uczestniczki postępowania E.L. w 1/8 ( jednej ósmej ) części oraz uczestnika postępowania A.L. w 3/8 ( trzech ósmych ) części; II dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w pkt I w ten sposób, że: 1. prawo własności działki położonej w P. gmina G. oznaczonej numerem … o powierzchni …. ha o wartości 30500,00 zł ( trzydzieści tysięcy pięćset złotych ) przyznać na rzecz uczestniczki postępowania E.L.; 2. prawo własności działki położonej w P. gmina G. oznaczonej numerem … o powierzchni … ha o wartości 163100,00 zł ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni E.C.; 3. prawo własności działki położonej w P. gmina G. oznaczonej numerem …. o powierzchni ….. ha o wartości 119900,00 zł ( sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych ) przyznać na rzecz uczestnika postępowania A.L.; przy czym działki oznaczone numerami …. oraz …. przedstawione są na mapie z projektem podziału nieruchomości w wariancie nr 3 sporządzonej przez biegłego sądowego w zakresie geodezji i kartografii inż. D.S. w dniu ….r. wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 1 grudnia 2015 r. za numerem ewidencyjnym …., stanowiących integralną część niniejszego postanowienia ( koperta k. 236 akt I Ns 243/14 ); III odstąpić od obciążania wnioskodawczyni E.C. i uczestnika postępowania A.L. dopłatami na rzecz uczestniczki postępowania E.L.; IV zasądzić od uczestnika postępowania A,L. na rzecz wnioskodawczyni E.C. tytułem zwrotu połowy dochodów uzyskanych w latach 2012 – 2016 kwotę 5241,38 zł ( pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy ) płatną w terminie miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; V zasądzić od uczestniczki postępowania E.L. na rzecz wnioskodawczyni E.C. kwotę 125,00 zł ( sto dwadzieścia pięć złotych ) tytułem zwrotu części opłaty sądowej; VI zasądzić od uczestnika postępowania A.L. na rzecz wnioskodawczyni E.C. kwotę 375,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt pięć złotych ) tytułem zwrotu części opłaty sądowej; VII nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od wnioskodawczyni E.C. kwotę 3433,45 zł ( trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote czterdzieści pięć groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów opinii biegłych sądowych orzeczonych postanowieniami z dnia 14 stycznia 2015 r., 16 marca 2016 r., 6 marca 2017 r. oraz 22 sierpnia 2017 r.; VIII nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania A.L. kwotę 2891,51 zł ( dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów opinii biegłych sądowych orzeczonych postanowieniami z dnia 14 stycznia 2015 r., 16 marca 2016 r., 6 marca 2017 r. oraz 22 sierpnia 2017 r.; IX nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestniczki postępowania E.L. przez potrącenie z zaliczki uiszczonej na kwit .... kwotę 541,93 zł ( pięćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) tytułem uzupełnienia kosztów opinii biegłego sądowego orzeczonych postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r.; X nakazać Skarbowi Państwa wypłacić uczestniczce postępowania E.L. kwotę 458,07 zł ( czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy ) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej na kwit .... ; XI w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: