Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
781

I C 555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
Sygn. I C 555/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Sędziowie: Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa sprawy z powództwa Z. Z. (1) , L. Z. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna Z. Z. , L. W. - Z. w L. przeciwko (...) w C. o zapłatę orzeka I .zasą
Czytaj więcej»

I C 564/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Należność z tytułu zajmowanego lokalu nie została do chwili obecnej zapłacona. Pozwany do dnia wyrokowania nie wydał przedmiotu najmu powodowi. Pomimo wezwań kierowanych przez powoda do pozwanego, nie opróżnił on lokalu ani nie oddał kluczy.
Sygn. akt I C 564/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej C. przeciwko R. K. (1) o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego R. K. (1) na rzecz powoda Gminy Miejskiej C. kwotę 1419,86 zł (jeden tysiąc czterysta dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt s
Czytaj więcej»

I C 565/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie, powód domagał się obok roszczenia głównego wraz z odsetkami, również dalszych odsetek. Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy, Sąd uznał roszczenie powoda w tym zakresie za uzasadnione.
Sygn. I C 565/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Aleksandra Czaplicka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. przeciwko T. Ł. o zapłatę. orzeka: 1 zasądza od pozwanego T. Ł. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 4184,79 zł (cztery ty
Czytaj więcej»

I C 574/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie pozwany nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zdarzenia. Przedmiotem sporu nie była również wielkość szkody, a jedynie wysokość należnego powodowi odszkodowania.
Sygn. akt I C 574/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Sylwia Gawarecka po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. (...) S.A. będącego następcą prawnym (...) S.A. (...) S.A. o odszkodowanie orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. (...) S.A. na rzecz powoda A. S. kwotę 56862,52 zł (pięćdz
Czytaj więcej»

I C 584/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
Sygn. I C 584/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w K. , przeciwko (...) w C. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Sp. z o. o. w K. kwotę zł (...) ,60 (osiem tysięcy sześćset sześćdzi
Czytaj więcej»

I C 589/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odnośnie lodówki i telewizora pozwany przyznał, iż stanowiły własność powódki oraz potwierdził, iż w dalszym ciągu są w jego posiadaniu.
Sygn. akt I C 589/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko W. F. o wydanie rzeczy ruchomych orzeka I nakazuje pozwanemu W. F. aby wydał powódce S. D. następujące ruchomości: lodówkę marki (...) albo zapłacił kwotę 560 zł (pięćset sześćd
Czytaj więcej»

I C 591/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 591/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – protokolant sądowy Anna Maria Butryn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 74.987,17 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. S. kwotę 7.279,42
Czytaj więcej»

I C 607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedmiotem sporu była ocena prawna czy w podanych okolicznościach faktycznych, powód jest uprawniony do żądania ustalenia, iż jego zobowiązanie wygasło i nie może być egzekwowane, a nie jaka kwota jeszcze pozostała do wyegzekwowania, gdy postępowanie egzekucyjne Km (...) nie zostało jeszcze zakończone.
Sygn. akt I C 607/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa S. H. przeciwko S. (...) z siedzibą w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności orzeka 1 pozbawia wykonalności do wysokości kwoty 2596,18 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych
Czytaj więcej»

I C 614/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie pozwana przyznała, że w kwietniu 2016r. zleciła dokonanie rozbiórki płotów, jednakże czynności te podjęła wykonując umocowanie wynikające z postanowienia Sądu z 16 października 2012r.
Sygn. akt I C 614/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Milena Kołpak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko H. Z. o przywrócenie i ochronę naruszonego posiadania orzeka I powództwo oddala ; II zasądza od powoda M. W. na rzecz pozwanej H. Z. kwotę 395 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytuł
Czytaj więcej»

I C 617/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 57646,49 zł ( pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy ) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty; II w pozostałym zakresie powództwo oddala; III zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 4339,00 zł (...)
Sygn. akt I C 617/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. w upadłości likwidacyjnej we W. przeciwko J. M. i A. M. o zapłatę 57727,49 zł I zasądza od pozwanych J. M. i A. M. solidarnie na rzecz powoda (...) w W. w upadłości likwidacyjn
Czytaj więcej»