Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 136/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-05-25

Sygn. akt I C 136/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w C.

przeciwko (...) spółka jawna w S.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie I C 444/16 zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r.;

II zasądza od pozwanego (...) spółka jawna w S. na rzecz powoda (...) w C. kwotę 40,00 zł ( czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 136/17

UZASADNIENIE

Powód (...) w C. wnosił o pozbawienie tytułu wykonawczego, stanowiącego prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. wydany w sprawie I C 444/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r. oraz zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) spółka jawna w S. zwrotu kosztów procesu.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie umorzył postępowanie w zakresie wniosku powoda (...) w C. o zawieszenie postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 128/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W..

Pozwany (...) spółka jawna w S. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo w całości; jednocześnie wnosił w trybie art. 101 kpc o zasądzenie na jego rzecz od powoda (...) w C. zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie w sprawie I C 444/16 zasądził od (...) w C. na rzecz (...) spółka jawna w S. kwotę 163,20 zł; oddalił powództwo co do kwoty 646,80 zł oraz zasądził od (...) w C. na rzecz (...) spółka jawna w S. kwotę 501,00 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu, umarzając postępowanie w pozostałym zakresie ( bezsporne ).

W dniu 14 listopada 2016 r. (...) w C. zapłacił na rzecz (...) spółka jawna w S. kwotę 163,20 zł tytułem należności dochodzonej w sprawie I C 444/16 oraz kwotę 501,00 zł tytułem kosztów procesu w sprawie I C 444/16 ( bezsporne ).

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie nadał na wniosek (...) spółka jawna w S. klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi z dnia 3 października 2016 r. wydanemu przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie w sprawie I C 444/16 ( bezsporne ).

W dniu 20 stycznia 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W. w sprawie Km 128/17 na wniosek wierzyciela (...) spółka jawna w S. wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi (...) w C. na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. wydany w sprawie C 444/16 ( akta Km 128/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W. ).

Pismem procesowym z dnia 30 stycznia 2017 r. wierzyciel (...) spółka jawna w S. cofnął wniosek egzekucyjny w sprawie Km 128/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W.. Postanowieniem z dnia 3 lutego 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W. umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 128/17 z uwagi na niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego, obciążając kosztami postępowania egzekucyjnego wierzyciela ( akta Km 128/17 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt sprawy Km 128/17 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W. oraz zebranych w sprawie dokumentów, a w szczególności dowodów wpłaty ( k. 8, 9 ), mając na uwadze, że okoliczności sprawy są bezsporne pomiędzy stronami i znajdują potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy, a nie kwestionowanych przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo (...) w C. zasługuje na uwzględnienie w całości. wnosił o pozbawienie tytułu wykonawczego, stanowiącego prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. wydany w sprawie I C 444/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 840 § 1 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Jak wynika z treści pozwu podstawą żądania przez powoda (...) w C. pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest art. 840 § 1 pkt 2 ) kpc tj. nastąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło. W wyroku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie I CSK 282/08 Sąd Najwyższy podkreślił, że skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: wykonanie zobowiązania przez spełnienie świadczenia zgodnie z jego treścią, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, świadczenie w miejsce spełnienia (datio in solutum). Natomiast skutek w postaci niemożności egzekwowania zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: prolongata terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty, przedawnienie roszczenia. Skoro w art. 840 § 1 pkt 2 kpc jest mowa o zdarzeniu, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, to przepis ten może mieć zastosowanie jedynie do takich jak wyżej wymienione lub podobnych zdarzeń, a więc wyłącznie mających charakter materialnoprawny.

W niniejszej sprawie, Sąd ustalił, że w dniu 14 listopada 2016 r. powód (...) w C. spełnił roszczenie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie I C 444/16, a zatem zobowiązanie wygasło.

W związku z powyższym Sąd uwzględnił powództwo (...) w C. i pozbawił w całości tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok z dnia 3 października 2016 r. Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawie I C 444/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r., wykonalności.

Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc, uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł w pkt II wyroku. Sąd zasądził zatem od pozwanego (...) spółka jawna w S. na rzecz powoda (...) w C. kwotę 40,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ( opłaty sądowej od pozwu ). W ocenie Sądu, w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie przepisu art. 101 kpc i obciążenie powoda zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanego. Niewątpliwie, pozwany (...) spółka jawna w S., w odpowiedzi na pozew uznał powództwo, wskazując ponadto, że został już obciążony kosztami w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie Km 128/17 z uwagi na niecelowe jej wszczęcie. Wskazać należy, że okoliczność ta nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w zakresie kosztów procesu w niniejszym postępowania. Zgodnie z art. 101 kpc, zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. W ocenie jednak Sądu, art. 101 kpc nie ma jednakże zastosowania w tych wypadkach, gdy osiągnięcie skutku prawnego nie może nastąpić w sposób inny niż przez wytoczenie powództwa.

Z uwagi na uznanie powództwa Sąd wyrokowi w pkt I nadał rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 333 § 1 pkt 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: