Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 742/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-10-09

Sygn. akt I C 742/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko (...) w C.

o zapłatę 5947,35 zł

I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 5947,35 zł ( pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy ) z tym, że:

- kwotę 2083,97 zł ( dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy ) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 357,48 zł ( trzysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 908,28 zł ( dziewięćset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy ) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2240,14 zł ( dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych czternaście groszy ) z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lutego 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 357,48 zł ( trzysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 marca 2015 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 1467,00 zł ( jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1217,00 zł ( jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 742/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. pozwem z dnia 18 maja 2015 r. ( data stempla pocztowego ) wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) w C. kwoty 5947,35 zł z tym, że:

- kwotę 2083,97 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 357,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 908,28 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2240,14 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lutego 2015 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 357,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 marca 2015 r. do dnia zapłaty

oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowegoz uwaględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Nakazem zapłaty z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie I Nc 813/15 wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Ciechanowie uwzględnił powództwo w całości.

Pozwany (...) w C. złożył w ustawowym terminie sprzeciw od w/w nakazu zapłaty. Wnosił o oddalenie powództwa lub o rozłożenie należności na 3 równe miesięczne raty, a nadto postulował zawarcie ugody.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, jednocześnie nie wyraził zgody na zawarcie ugody oraz opanował przeciwko rozłożeniu dochodzonej należności na raty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Poprzednika prawnego powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. oraz (...) w C. łączyła umowa nr (...) z dnia 22 maja 2013 r. której przedmiotem była dostawa materiałów medycznych z przeznaczaniem dla bloku operacyjnego zgodnie z zestawieniem asortymentowo – wartościowym stanowiącym załącznik do umowy. Umowa owiązywała w okresie 2 lat od daty jej zawarcia. Szpital zobowiązany był zapłacić cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ( umowa wraz z załącznikami k. 12-14 ).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. dostarczał towary zgodnie z zapisami umowy i wystawił z tego tytułu faktury VAT na łączną kwotę 5947,35 zł:

- nr (...) z dnia 2 grudnia 2014 r. na kwotę 2083,97 zł ( termin wymagalności 1 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 11 grudnia 2014 r. na kwotę 357,48 zł ( termin wymagalności 10 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 29 grudnia 2014 r. na kwotę 908,28 zł ( termin wymagalności 28 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 15 stycznia 2015 r. na kwotę 2240,14 zł ( termin wymagalności 14 lutego 2015 r. );

- nr (...) z dnia 30 stycznia 2015 r. na kwotę 357,48 zł ( termin wymagalności 1 marca 2015 r. ) ( faktury VAT k. 15, 17, 19, 21, 23, dowody doręczenia pozwanemu towaru k. 16, 18, 20, 22, 24 ).

Szpital nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości towaru oraz formy i sposobu zapłaty. Wezwany pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. do dobrowolnej zapłaty, nie negując zasadności roszczenia, dotychczas nie zapłacił należności ( wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania k. 25-25verte ).

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny. Roszczenie zostało oparte na dokumentach w postaci faktur VAT, które nie były kwestionowane. Pozwany nie kwestionował tego, iż powód w ramach umów dostarczył mu towar, jak też tego, że za niego nie zapłacił.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że strony łączyła umowa dostawy. Stosownie do art. 605 kc, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

W niniejszej sprawie po stronie powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. ciążył obowiązek wytworzenia i dostarczenia rzeczy, natomiast pozwany (...) w C. był zobowiązany do odebrania rzeczy i do zapłacenia ceny. Dostawca spełnił zobowiązanie, zaś odbiorca odebrał rzeczy, ale nie zapłacił ceny. W związku z powyższym roszczenie zasługuje na uwzględnienie w całości.

Podkreślić należy, że pozwany nie kwestionował wysokości należności za wydany mu towar oraz terminu wymagalności należności. Do chwili wytoczenia powództwa pozwany szpital nie zapłacił dochodzonej pozwem należności.

Zgodnie z art. 481 § 1 kc, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

W niniejszej sprawie termin zapłaty należności upływał w terminach określonych w fakturach VAT. Skoro pozwany nie uiścił należności w terminie płatności, od dnia następnego należą się wierzycielowi odsetki ustawowe - zgodnie z art. 359 § 2 kc w zw. z art. 481§1 kc.

Uwzględniając powyższe argumenty, Sąd w pkt I wyroku zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzona pozwem należność.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego szpitala o rozłożenia świadczenia na raty. Stosownie do art. 320 kc, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. W niniejszej sprawie pozwany ograniczył się jedynie do złożenia wniosku o rozłożenie świadczenia na raty w sprzeciwie od nakazu zapłaty, uzasadniając go ogólnikowo bardzo trudną sytuacją finansową, na dowód czego przedłożył odpis bilansu za 2014 i część 2015 roku ( stan na 31 marca 2015 r.), sprawozdanie z ilości udzielonych porad i osób hospitalizowanych w 2014 r. oraz zestawienie stanu rachunków bankowych szpitala na dzień 29 maja 2015 r. Pozwany wniósł o rozłożenie zadłużenia na raty, ale biorąc pod uwagę to, iż należność nie jest stosunkowo wysoka, zaś pozwany do czasu wytoczenia powództwa nie podjął żadnych rokowań z powodem w tym zakresie, to trudno uwierzyć w dobrą wolę pozwanego, iż uiści zobowiązanie po rozłożeniu na raty. W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, iż sytuacja pozwanego jest tak szczególna, aby uzasadniała rozłożenie świadczenia na raty. Wskazać należy, że według stanowiska doktryny odmowa rozłożenia świadczenia na raty albo wyznaczenia terminu do spełnienia świadczenia nie wymaga odrębnego orzeczenia w sentencji wyroku, lecz powinna być umotywowana w uzasadnieniu ( K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. K. Piasecki, s. 1504 ).

Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc, uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł w pkt II wyroku. Na koszty złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 250,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego, z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w kwocie 1217,00 zł. Koszty zastępstwa procesowego zostały ustalone stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: