Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-12-06

Sygn. akt I C 3/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant sądowy Monika Goryszewska

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa C. K.

przeciwko M. B.

o zapłatę 5200,00 zł

I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda C. K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;

II umarza postępowanie co do kwoty 2950,00 zł ( dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych );

III w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV zasądza od powoda C. K. na rzecz pozwanego M. B. kwotę 917,00 zł ( dziewięćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

V nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od powoda C. B. kwotę 872,31 zł ( osiemset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów procesu orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 14 listopada 2018 r., 10 stycznia 2019 r. oraz 23 stycznia 2019 r.

Sędzia Lidia Grzelak

Sygn. akt IC 3/18

UZASADNIENIE

Powód C. K. pozwem z dnia 4 stycznia 2018 r. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego M. B. kwoty 5200,00 zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o dzieło wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia zapłaty. Na kwotę dochodzą pozwem składa się kwota 4600,00 zł tytułem wynagrodzenia oraz kwota 600,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie zastępcze. Powód wnosił ponadto o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwany M. B. wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r. powód C. K. cofnął ponad kwotę 2250,00 zł; wniósł o nieobciążanie go kosztami procesu w części w jakiej cofnął pozew stosownie do art. 102 kpc.

Pozwany M. B. wyraził zgodę na cofnięcie pozwu; wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego w tym zakresie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

C. K. i M. B. zawarli w dniu 8 lutego 2017 r. umowę naprawy samochodu marki R. (...) nr rej. (...). Strony uzgodniły wymianę silnika łącznie ze skrzynią biegów nie montowanych seryjnie w przedmiotowym pojeździe, pochodzących od modelu wcześniej produkowanego. Wysokość wynagrodzenia strony ustaliły na kwotę 4600,00 zł, obejmującą również cenę silnika i skrzyni biegów ( bezsporne ).

W wyniku zgłaszanych przez C. K. usterek po dokonanej wymianie silnika ze skrzynią biegów, M. B. dokonywał kilkakrotnie napraw związanych z zabudową zbiornika spryskiwacza, poprawą linki zmiany biegów oraz naprawą centralnego zamka, dokonaną na jego koszt ( bezsporne ).

Podczas naprawy związanej z wymianą silnika i skrzyni biegów nie wykonano podłączenia zasilania silnika wentylatora chłodnicy silnika, co stanowi istotną wadę wykonywanej naprawy, której skutkiem może być uszkodzenie silnika. Nie zostało również prawidłowo wykonane połączenie mechaniczne dźwigni pedału „gazu” z linką sterującą pompą wtryskową, skutkujące możliwością uszkodzeń mechanicznych. Połączenie zostało wykonane niedbale pod względem technicznych; spawy wykonano bez zabezpieczenia antykorozyjnego. Na dotychczasowym pedale gazu zamontowano dodatkowy element w postaci metalowego prętu, co spowodowało konieczność dospawania do istniejącej dźwigni pedału dodatkowego cięgna sterującego mechanicznie pracą pompy wtryskowej zamontowanego silnika poprzedniej generacji, zaś prace te wykonano niedbale pod względem technicznym. Przy tego tytu zamontowaniu sterowania napięciem linki cięgna może nastąpić

zerwanie połączeń spawanych przy nieuważnym uderzeniu np. nogą kierowcy. Ponadto nieprawidłowo przystosowano do innej skrzyni biegów, niż będąca na wyposażeniu fabrycznym pojazdu C. K., mechanizm dźwigni zmiany biegów czego skutkiem jest nieprawidłowo praca lewarka zmiany biegów, powodująca niemożliwość załączenia biegu wstecznego. W samochodzie nie stwierdzono wycieków oleju po dokonanej naprawie; nie stwierdzono również związku pomiędzy awarią kierunkowskazów a dokonaną wymiana silnika i skrzyni biegów. Nie zostały natomiast zabezpieczone końcówki wiązek elektrycznych, które po wymianie silnika nie były już niezbędne do prawidłowej pracy zamontowanego silnika. Powinny zostać zabezpieczone izolacją i wykonaną - dla celów estetycznych

-

dodatkowo obudową. Dokonywanie zamiany jednostki napędowej i skrzyni biegów pochodzących od modelu poprzedniej generacji, jest niewłaściwe z technicznego punktu widzenia, z uwagi na określenie przez producenta pojazdu innych danych technicznych i spełnienie norm technicznych dotyczących czystości spalin dla produkowanego od 2002 r. pojazdu marki R. (...) niż dla modelu poprzedniej generacji. Koszt prac dodatkowych wykonanych w celu usunięcia nieprawidłowości montażu silnika i skrzyni biegów od modelu poprzedniej generacji wynosi szacunkowo:

-

850,00 zł w wariancie zamontowania do podłogi mechanizmu zmiany biegów dedykowanego do aktualnie zamontowanej jednostki napędowej i skrzyni biegów;

-

1250,00 zł w wariancie wykonania mechanizmu zmiany biegów dedykowanego do wykonanego już rozwiązania, przy wykorzystaniu części używanych, o ile takie rozwiązanie byłoby możliwe do wykonania;

-

2250,00 zł w wariancie, w którym by wykonano jednostkowo dolną część obudowy deski rozdzielczej zaprojektowanej dla danego rozwiązania, o ile możliwe byłoby wykonanie takiego projektu ( opinia biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych mgr inż. Z. K. k. 65 - 86, 117 - 127 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów, zeznań świadków P. T. ( k. 30 - 31 ), J. L. ( k. 31 — 32 ), E. K. ( 32 - 33 ), D. D. ( k. 51 - 52 ), R. F. ( k. 52 - 53 ), M. K. ( k. 53 - 54 ), A. S. (k. 54-55 ) opinii biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych mgr inż. Z. K. ( k. 65 - 86, 117 - 127 ) oraz zeznań powoda C. K. ( k. 147 - 148 ) i pozwanego M. B. (k. 148 - 149 ).

Zebrane w sprawie dokumenty są - w ocenie Sądu - wiarygodne. Korespondują z nimi zeznania świadków i stron, a w związku z tym Sąd dał im wiarę. Podkreślić należy, że są one zbieżne, choć niewątpliwe, strony odmienne oceniają jakość wykonanych przez pozwanego M. B. prac związanych z wymianą silnika i skrzyni biegów. Należy podkreślić, że wymiana nastąpiła za zgodą powoda C. K., który przed podjęciem decyzji miał możliwość sprawdzenia dopuszczalności takiej wymiany ze względów technicznych i ewentualnych jej skutków.

W tym kontekście decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma opinia biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych mgr inż. Z. K., który wskazał, że dokonywanie zamiany jednostki napędowej i skrzyni biegów pochodzących od modelu poprzedniej generacji, jest technicznie możliwe, jednakże jest niewłaściwe z uwagi na określenie przez producenta pojazdu innych danych technicznych i spełnienie norm technicznych dotyczących czystości spalin dla produkowanego od 2002 r. pojazdu marki R. (...) niż dla modelu poprzedniej generacji. Biegły sądowy, po dokonaniu oględzin pojazdu, wskazał, które ze stwierdzonych i zgłaszanych przez powoda C. K. usterek związane są z nieprawidłowo wykonaną przez pozwanego M. B. wymianą silnika i skrzyni biegów. Biegły dokonał również oszacowania koniecznych prac w celu przewrócenia prawidłowego działania wentylatora chłodnicy, układu zmiany biegów i pedału gazu oraz zabezpieczenia wiązek przewodów elektrycznych, wskazując na trzy warianty kosztowe, przy zastrzeżeniu, że drugi i trzeci z nich ( 1250,00 zł i 2250,00 zł ) byłyby w praktyce wykonalne. Podkreślić należy, że dokonana wymiana silnika i skrzyni biegów spowodowała konieczność zastosowania rozwiązań nietypowych w celu usunięcia stwierdzonych usterek.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo C. K. zasługuje na uwzględnienie jedynie częściowo tj. do kwoty

Jak wskazano powyżej, powód C. K. początkowo domagał się zapłaty kwoty 5200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów nieprawidłowo dokonanie naprawy samochodu marki R. (...) nr rej. (...), a następnie po opinii biegłego sądowego mgr inż. Z. K. zmodyfikował roszczenie, wnosząc o zapłatę kwoty 2250,00 zł tytułem kosztów usunięcia usterek związanych z wymianą silnika i skrzyni biegów.

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że w lutym 2017 r. powód C. K. i pozwany M. B. zawarli umowę naprawy pojazdu marki R. (...) nr rej. (...) polegającą na wymianie silnika i skrzyni biegów na pochodzące od modelu poprzedniej generacji.

Jak wynika z opinii biegłego sądowego, którą Sąd w całości podziela, naprawa została wykonana w sposób niedbały, nieuwzględniający specyfikacji technicznych przewidzianych dla obu generacji pojazdów. Niewątpliwie, jak wynika z opinii, wymiana taka jest możliwa, choć niewłaściwa z przyczyn technicznych. Łączny koszt usunięcia usterek będących skutkiem tej wymiany wynosi 850,00 zł, w tym zmiana lewarka skrzyni biegów - 600,00 zł, podłączenie zasilania i sterowania załączeniem silnika wentylatora - 50,00 zł, poprawne wykonanie pedału „gazu” połączenia cięgna do pompy wtryskowej - 100,00 zł, zabudowanie pod względem estetyki wykonania skrzynki wiązek elektrycznych - 100,00 zł. Wskazać należy, że inne warianty naprawy przewidziane w opinii mają charakter stricte hipotetyczny, gdyż nawet biegły wskazuje, że brak jest pewności co do możliwości technicznych

wykonanie tego rodzaju rozwiązań jakie ewentualnie mogą być rozważane. W związku z tym uznać należy, że jedynym wariantem, który na pewno doprowadzi do usunięcia stwierdzonych usterek, których istnienie związane jest z wymianą silnika i skrzyni biegów jest wariant pierwszy zaproponowany przez biegłego sądowego, a szczegółowo opisany powyżej.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt prawny, wskazać należy, że powód C. K. swoje roszczenie wywodzi, z przepisów przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Zgodnie z art. 471 kc, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Art. 472 kc, stanowi natomiast, że jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Przepis ten odsyła zatem do treści § 2 art. 355 kc, zgodnie z którym należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Ustawodawca zatem w sposób szczególny postrzega należytą staranność w odniesieniu do profesjonalnych uczestników obrotu. Miara staranności dla tej kategorii uczestników stosunków zobowiązaniowych jest podwyższona i oceniana przez pryzmat zawodowego charakteru działalności dłużnika na podstawie wskazanego przepisu.

Powód C. K. dochodzi odszkodowania w trybie art. 361 § 2 kc w zw. z art. 363 § 1 kc. Zgodnie z art. 361 § 2 kc, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Stosownie zaś do art. 363 § 1 kc naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W ocenie Sądu, uznać zatem należy, że powodowi C. K. przysługuje odszkodowanie w kwocie 850,00 zł z tytułu nienależycie wykonanej przez pozwanego M. B. wymiany silnika i skrzyni biegów. Podkreślić należy, że odszkodowanie nie dotyczy wprost dokonanej wymiany, abstrahując od jej technicznej zasadności, lecz niewykonanych lub niedbale wykonanych prac dodatkowych związanych z wymianą silnika i skrzyni biegów polegających konieczności zmiany lewarka skrzyni biegów, podłączenie zasilania i sterowania załączeniem silnika wentylatora, poprawnym wykonaniu pedału „gazu” połączenia cięgna do pompy wtryskowej oraz zabezpieczeniu wiązek elektrycznych.

W związku z powyższym Sąd zasądził od pozwanego M. B. na rzecz powoda C. K. kwotę 850,00 zł tytułem kosztów naprawienia szkody. Odsetki ustawowe za opóźnienie Sąd zasądził od kwoty 850,00 zł od dnia wyrokowania tj. od dnia 6 grudnia 2019 r., mając na uwadze, że powód dopiero na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r. zmodyfikował roszczenie.

Jednocześnie Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 2950,00 zł tj. w zakresie w jakim powód cofnął pozew za zgodą pozwanego ( art. 203 § 1, 3 i 4 kpc ).

W pozostałej części Sąd oddalił powództwa jako niezasadne.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 100 kpc, obciążając nimi powoda C. K. w całości. Wskazać należy, że powód C. K. wygrał niniejszy proces jedynie w 16 %. Okoliczność, że cofnął pozew co do kwoty 2950,00 zł na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r., nie może być odmiennie oceniona. Zasadą jest - co wynika wprost z treści art. 203 § 2 kpc - że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia.

W ocenie Sądu, wskazać należy, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku powoda o nieobciążanie do kosztami procesu w trybie art. 102 kpc. Jako warunek uwzględnienia wniosku przepis ten wskazuje „wypadki szczególnie uzasadnione”. Wbrew przekonaniu powoda, opinia biegłego sądowego, w która jedynie w części, i w istocie na innej podstawie, potwierdza jedynie w nieznacznej części roszczenia powoda, nie stanowi okoliczności skutkujących nieobciążaniem strony kosztami procesu w rozumieniu art. 102 kpc.

Z tych względów Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według stawki od nieuwzględnionej części powództwa tj. od części oddalonej oraz w zakresie w jakim postępowanie zostało umorzone (łącznie 4350,00 zł).

Ponadto Sąd w całości obciążył powoda pozostałymi kosztami procesu tj. kosztami opinii biegłego sądowego oraz stawiennictwa świadka. Łączne koszty procesu wyniosły 2392,31 zł, w tym z sum budżetowych wypłacono łącznie 872,31 zł ( 760,00 zł - uzupełnienie kosztów opinii biegłego sądowego orzeczonych postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r., 30,00 zł - koszty stawiennictwa świadka orzeczone postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r., 82,31 zł - koszty stawiennictwa świadka orzeczone postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 r. ). Sąd, z uwagi na wynik procesu, nakazał ściągnąć powyższe koszty od powoda C. K. stosownie do art. 83 ust 2 ustawy dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 113 ust. 1 cyt. ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: