Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 235/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-10-10

Sygn. akt I C 235/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa A. K. i D. K.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I pozbawia wykonalności ugodę zawartą pomiędzy A. K. i D. K. a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w W. przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie dnia 4 października 1999 r. w sprawie I C 285/99, zaopatrzoną w klauzulę wykonalności dnia 10 maja 2001 r., co do kwoty 3622,39 zł ( trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote trzydzieści dziewięć groszy ) tytułem części odsetek ustawowych od kwoty 3456,93 zł ( trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze );

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. solidarnie na rzecz powodów A. K. i D. K. kwotę 182,00 zł ( sto osiemdziesiąt dwa złote ) tytułem zwrotu części kosztów procesu.

Sędzia Lidia Grzelak

Sygn. akt I C 235/19

UZASADNIENIE

Powodowie A. K. i D. K. pozwem z dnia 5 lutego 2019 r. ( data stempla operatora pocztowego ) wnosili o pozbawienie tytułu wykonawczego, stanowiącego ugodę zawartą w dniu 4 października 1999 r. przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie w sprawie I C 285/99 w zakresie odsetek egzekwowanych w sprawie Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym J. R.. Ponadto powodowie wnosili o zasądzenie od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. Sąd udzielił zabezpieczenia powodom A. K. i D. K. poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. z wniosku wierzyciela Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko dłużnikom solidarnym A. K. i D. K. o egzekucje świadczenia pieniężnego.

Pozwany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. w odpowiedzi na pozew z dnia 3 kwietnia 2019 r. ( data stempla operatora pocztowego ) uznał powództwo co do odsetek ponad kwotę 3134,45 zł, wnosząc o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. Wnosił ponadto o obciążenie powodów zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 4 października 1999 r. w sprawie I C 285/99 pozwani D. K. i A. K. oraz powód Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. zawarli przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie ugodę, w której pozwani zobowiązali się zapłacić na rzecz powoda kwotę 3456,83 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 13 kwietnia 1998 r. w 11-stu ratach miesięcznych poczynając od dnia 4 października 1999 r., przy czym pierwszych dziesięć rat miało wysokość po 300,00 zł, zaś rata ostatnia – 456,83 zł. Ponadto pozwani zobowiązali się zwrócić powodowi solidarnie kwotę 641,25 zł tytułem kosztów postępowania w dwóch miesięcznych ratach: w wysokości 300,00 zł płatną do dnia 25 września 2000 r. oraz – 341,25 zł płatną do 25 października 2000 r. Strony uzgodniły ponadto, że raty miesięczne będą zaliczane w pierwszej kolejności na należność główną, zaś odsetki zostanę przez strony rozliczone po wpłaceniu należności głównej. Powyższa ugoda została zaopatrzona w klauzulę wykonalności w dniu 10 maja 2001 r. ( tytuł wykonawczy k. 2 akt Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. ).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W. prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie powyższego tytułu wykonawczego w sprawie Km 453/09. Wierzycielowi przekazano na poczet egzekwowanego świadczenia kwotę 507,72 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 r. ( tytuł wykonawczy k. 2 akt Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. ).

Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. prowadzi w sprawie Km 1146/18 postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko dłużnikom solidarnym A. K. i D. K. na podstawie wskazanego powyżej tytułu egzekucyjnego w zakresie kwoty 6756,84 zł stanowiącej odsetki od należności głównej w wysokości 3134,45 zł. Postępowanie egzekucyjne wszczęto dnia 31 grudnia 2018 r. ( akta Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. )

Wysokość żądanej kwoty odsetek została ustalona przez wierzyciela Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przy uwzględnieniu dokonanych przez dłużników solidarnych A. K. i D. K. wpłat. W okresie od dnia zawarcia ugody do dnia 5 października 2012 r. dłużnicy wpłacili łącznie kwotę 3960,94 zł, zaliczoną przez wierzyciela – zgodnie z treści ugody – w pierwszej kolejności na należność główną, na koszty procesu w sprawie I C 285/99 oraz na koszty postepowania egzekucyjnego w sprawie Km 453/09 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W.. Łączna wysokość skapitalizowanych odsetek ustawowych wynikających wprost z ugody z dnia 4 października 1999 r. wynosi 3134,45 zł. Na kwotę 3134,45 zł składają się skapitalizowane odsetki od kwoty należności głównej 3456,93 zł ustalone za okres od dnia 13 kwietnia 1998 r. do dnia zawarcia ugody tj. 4 października 1999 r. w wysokości 1437,76 zł oraz skapitalizowane odsetki od kwoty poszczególnych rat od dnia zawarcia ugody do dnia płatności poszczególnych rat ustalonego w ugodzie w łącznej wysokości 1696,69 zł ( bezsporne ). Powyższy stan faktyczny Sad ustalił na podstawie akt sprawy egzekucyjnej Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R., mając na uwadze, że okoliczności sprawy nie są sporne pomiędzy stronami.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 840 § 1 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Droga tego procesu przysługuje dłużnikowi w celu obrony przed postępowaniem egzekucyjnym w wypadku, gdy postępowanie to narusza jego prawa podmiotowe, wynikające z prawa materialnego, a nie gdy zostało naruszone tylko prawo formalne ( przepisy prawa egzekucyjnego ).

Jak wynika z treści pozwu, powodowie A. K. i D. K. jako podstawę swojego żądania w zakresie pozbawienia tytułu wykonalności stanowiącego ugodę zawartą w dniu 4 października 1999 r. w sprawie I C 285/99 przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie wskazują przedawnienie roszczenia.

Podstawą żądania przez powodów A. K. i D. K. pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest zatem art. 840 § 1 pkt 2 ) kc tj. nastąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło. W wyroku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie I CSK 282/08 Sąd Najwyższy podkreślił, że skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: wykonanie zobowiązania przez spełnienie świadczenia zgodnie z jego treścią, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, świadczenie w miejsce spełnienia ( datio in solutum ). Natomiast skutek w postaci niemożności egzekwowania zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: prolongata terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty, przedawnienie roszczenia. Skoro w art. 840 § 1 pkt 2 kpc jest mowa o zdarzeniu, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, to przepis ten może mieć zastosowanie jedynie do takich jak wyżej wymienione lub podobnych zdarzeń, a więc wyłącznie mających charakter materialnoprawny.

W ocenie Sądu, zarzut przedawnienia roszczenia podniesiony przez powodów należy uznać częściowo za zasadny. Wskazać należy, że pozwany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo co do odsetek ponad kwotę 3134,45 zł, stanowiących kwotę skapitalizowanych odsetek od należności głównej za okres od dnia 13 kwietnia 1998 r. do ustalonego w ugodzie z dnia 4 października 1999 r. terminu płatności poszczególnych rat. Zgodzić się należy z poglądem wyrażonym przez powoda, że wskazana należność, wprawdzie stanowi skapitalizowane odsetki, jednakże z uwagi na treść ugody przewidującej skapitalizowanie odsetek dopiero po spełnieniu świadczenia głównego, stała się należnością główną dopiero z chwilą spełnienia świadczenia w kwocie 3456,93 zł, a zatem podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia w rozumieniu art. 125 § 1 kc ( w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw ). Okoliczność ta nie była kwestionowana przez powodów. Podkreślić należy, że wszczęcie postepowania egzekucyjnego w sprawie Km 453/09 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W., umorzonego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 r., przerwało bieg przedawnienia w stosunku do tej należności.

Odnosząc się natomiast do egzekwowanej w sprawie Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. pozostałej części należności tj. kwoty 3622,39 zł stanowiącej skapitalizowane odsetki ustawowe od dnia wymagalności poszczególnych rat wynikających z ugody z dnia 4 października 1999 r. do dnia zapłaty należności, uznać należy, że uległy przedawnieniu stosownie do art. 118 kc. W ocenie Sądu, wskazane roszczenie odsetkowe ulega trzyletniemu przedawnieniu jako roszczenie odsetkowe, a zatem przedawnieniu uległy odsetki ponad kwotę 3134,45 zł. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 1146/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie J. R. nastąpiło po upływie 3 lat od umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 453/09 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie M. W..

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w pkt I i II wyroku. Sąd pozbawił zatem wykonalności ugodę zawartą pomiędzy A. K. i D. K. a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w W. przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie dnia 4 października 1999 r. w sprawie I C 285/99, zaopatrzoną w klauzulę wykonalności dnia 10 maja 2001 r., co do kwoty 3622,39 zł tytułem części odsetek ustawowych od kwoty 3456,93 zł tj. ponad kwotę 3134,45 zł, a więc w zakresie w jakim pozwany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. uznał powództwo, oddalając roszczenie powodów w pozostałym zakresie.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 100 kpc, stosunkowo je rozdzielając przy uwzględnieniu wyniku procesu. Sąd zasądził zatem od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. solidarnie na rzecz powodów kwotę 182,00 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa ( 3622,39 zł x 5 % ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: